Giá trị cốt lõi

- Giá trị cốt lõi:

+ Tìm kiếm và phát huy tiềm năng của con người;

+ Xây dựng thương hiệu các sản phẩm giá trị từ thiên nhiên;

+ Hợp tác, trau dồi, chia sẻ, học hỏi không ngừng để thành công;

+ Có trách nhiệm cao với xã hội và môi trường;

+ Nâng cao giá trị kinh tế cho ngành Dược liệu trong và ngoài nước;

+ Góp phần kết nối yêu thương qua các hoạt động xã hội;

+ Duy trì và bảo tồn bản sắc đậm đà dân tộc.

Bài viết cùng chủ đề: